DALYVIAMS

Renginio reglamentas-sutartis

DALYVAVIMO “ALFA RUN” BĖGIME SUTARTIS

 

Ši sutartis apibrėžia visas bėgimo projekto “ALFA RUN” (toliau – ALFA RUN bėgimas) sąlygas, dalyvių ir organizatorių teises, pareigas bei atsakomybių ribas. Dalyvis, pasirašydamas šią sutartį, patvirtina, jog yra susipažinęs su visomis sutartyje žemiau nurodytomis nuostatomis, su jomis sutinka, šią sutartį sudaro laisva valia ir įsipareigoja laikytis visų jos nuostatų ALFA RUN bėgimo metu.

ALFA RUN BĖGIMAS

Tai 2023 m. birželio 17 d. įvyksiantis bėgimas, kurio tikslai: 

 • Įveikti iš natūralių ir dirbtinių kliūčių (įskaitant, bet neapsiribojant, ir kliūtį su elektriniu piemeniu) sudarytą trasą, esančią Vilniaus raj., Marijampolio sen., Pamaraziai LT – 13244 paramos ir palaikymo tikslais, siekiant surinktas lėšas panaudoti priklausomybių ligas gydančiam reabilitacijos centro VšĮ “ALFA CENTRAS” veiklai;
 • Populiarinti ekstremalaus bėgimo sportą Lietuvoje;
 • Skatinti sportą kaip sveiką gyvenimo būdą.

ORGANIZATORIUS

VšĮ “ALFA CENTRAS”, įmonės kodas 303108589, registracijos adresas Marijampolės sav. Geležinių k. Sodžiaus g. 22, Lietuva.

DALYVIS

 • pilnametis arba emancipuotas asmuo, turintis teisę sudaryti sandorius Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;
 • asmuo nuo 14 iki 17 metų, lydimas pilnamečio arba pateikęs raštišką tėvų (globėjų) sutikimą dalyvauti ALFA RUN bėgime;
 • vaikai nuo 5 iki 13 metų, atlydėti tėvų (globėjų) į ALFA RUN bėgimą;
 • neapsvaigęs nuo alkoholinių, narkotinių ar bet kokių kitų medžiagų.
 • pasitikrinęs savo sveikatos būklę prieš ALFA RUN bėgimą ir neturintis jokių sveikatos komplikacijų, dėl kurių ALFA RUN bėgimo metu dalyviui galėtų kilti pavojus jo gyvybei ar sveikatai;
 • sudaręs Dalyvavimo ALFA RUN bėgimo sutartį ir įsigijęs bilietą (t.y., sumokėjęs dalyvio mokestį).

BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. ALFA RUN bėgimo tikslas – dalyviui įveikti organizatoriaus parengtą trasą, turinčią tiek natūralių gamtinių, tiek organizatoriaus sukurtų kliūčių.
 2. Renginyje gali dalyvauti visi norintys, įsigiję bilietą ir atitinkantys dalyviui keliamus reikalavimus, pasitikrinę savo sveikatą ir pasirašę Dalyvavimo Alfa Run bėgimo sutartį.
 3. Bėgimo dalyviai galės įveikti iš anksto pasirinktą trasą: 5km su 31 kliūtimi arba 10km su 40 kliūčių, vaikai – 1km su 19 kliūčių.
 4. Būtina sąlyga ALFA RUN bėgimo dalyviams – tai dalyvių tarpusavio pagarbos ir supratimo principas. Dalyviai, nesilaikantys šių principų, yra pašalinami iš ALFA RUN bėgimo.
 5. Pinigai už įsigytus bilietus grąžinami tik ALFA RUN bėgimui neįvykus visiškai, jei neįvykimo priežastis nėra įtakota force majeure aplinkybių, keliančių grėsmę dalyvių saugumui sveikatos ar gyvybės aspektu.

REGISTRACIJOS SĄLYGOS

 1. Organizatorius dalyvavimo ALFA RUN bėgime metu už dalyvio mokestį (bilieto kainą) suteikia dalyviui teisę naudotis ALFA RUN bėgimo trasa 2023 m. birželio 17 d.
 2. Registracija į ALFA RUN vyksta Paysera internetiniame puslapyje. Bėgimui užsiregistruoti galima užpildžius registracijos anketą ir atlikus mokėjimą.
 3. Registracija vyksta: iki birželio 15 d. 24:00 val. internetu (arba iki kol bus išparduoti bilietai), o birželio 17 d. (renginio dieną) registracija vyks renginio vietoje į startus, kuriuose bus dar laisvų vietų.
 4. Dalyvis, tinkamai užpildęs registracijos formą ir sumokėjęs starto mokestį, įtraukiamas į starto protokolą.
 5. 5-13 metų vaikai ALFA RUN bėgime gali dalyvauti nemokamai, kurių tėvai (globėjai) turi įsigiję dalyvio bilietą į ALFA RUN bėgimą 2023 m. birželio 17 d. Nemokamu dalyvavimu gali pasinaudoti 2 tos pačios šeimos (globėjų) vaikai ir bilietai privalo būti sugeneruoti iki birželio 15 d. internetu. To nepadarius iš anksto ir  norint sudalyvauti vaikų bėgime, bilietai bus pardavinėjami renginio dieną po 15€, jei tik bus laisvų vietų.
 6. Registruodamasis dalyvis patvirtina, kad sutinka gauti naujienlaiškius ir SMS žinutes, kurie yra susiję su VšĮ “ALFA CENTRAS” organizuojamais renginiais.
 7. Išsami renginio programa kiekvienam dalyviui bus išsiųsta naujienlaiškio formatu likus savaitei iki renginio.
 8. Registracija ALFA RUN bėgime yra vardinė, todėl norint atlikti starto, vardo ar kitų duomenų pakeitimus, organizatorius turi būti informuotas iki 2023 m. birželio 15 d. Registracijoms taikomas organizatoriaus nustatytas registracijos duomenų keitimo mokestis 5€. Registracijos duomenų keitimas atliekamas tada, kai dalyvis sumoka už paslaugą ir informuoja organizatorius el. paštu: info@alfarun.lt, kartu su laišku atsiųsdamas mokėjimo išrašą bei norimus pakeisti duomenis.
 9. Dalyviai, atvykę į ALFA RUN bėgimą su savimi privalo turėti: dalyvio bilietą ir asmens dokumentą, jei dalyvis – nepilnametis (14 – 17 m.), jis privalo pateikti papildomai tėvų (globėjų) raštišką sutikimą dalyvauti ALFA RUN bėgime.
 10. Dalyviai, bėgantys su laiko fiksavimo prietaisu, ALFA RUN bėgime privalo prisitvirtinti ALFA RUN bėgimo dalyvio numerį. Numeris turi būti ant marškinėlių priekio (krūtinės), aiškiai matomoje vietoje.
 11. Registruotis galima tik savo vardu. Savo registraciją perduoti kitam dalyviui draudžiama.
 12. Visų dalyvių (įskaitant ir vaikus) registracija ALFA RUN bėgimo dieną prasideda 2 val. iki dalyvio biliete nurodyto starto laiko ar laiku, paskelbtu organizatoriaus prieš renginį, atvykus prie ALFA RUN bėgimo trasos aukščiau nurodytu adresu.
 13. Bėgimo miestelyje bus pastatyti bio tualetai, persirengimo ir poilsio zonos, daiktų saugykla bei dušas, skirti dalyviams.

DALYVIO PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖS

 1. Dalyvis supranta, kad organizatorius nesiima jokių veiksmų, susijusių su dalyvio saugumo užtikrinimu ALFA RUN bėgimo trasoje, t.y., organizatorius nesuteikia jokių garantijų dalyviui dėl jo saugumo bei galimos patirti žalos ALFA RUN bėgimo metu ar po jo – dalyviai, pasirašydami šią sutartį, įsipareigoja patys rūpintis savo saugumu įveikiant trasą bei prisiimti visas su tuo susijusias rizikas bei pasekmes.
 2. Dalyvis patvirtina, kad ALFA RUN bėgime dalyvauja savanoriškai, laisva valia, pritardamas ALFA RUN bėgimo tikslams.
 3. ALFA RUN bėgimo trasoje bus atsakingas, atidus ir rūpestingas kitų asmenų sveikatos, gyvybės bei jų nuosavybės atžvilgiu.
 4. Neprieštarauja, kad ALFA RUN renginyje darytos nuotraukos ir filmuota medžiaga būtų laisvai, be atskiro sutikimo ir neatlygintinai naudojama organizatoriaus veikloje (pavyzdžiui, interneto tinklalapyje, socialiniuose tinkluose ir pan.) bei rinkodaros tikslais. 
 5. Prisiima visą riziką, susijusią su ALFA RUN bėgimo trasos suvokimu, galimomis rizikomis ir padariniais.
 6. Dalyvis įsipareigoja susipažinti su ALFA RUN bėgimo maršrutu ir trasa, pavojingomis vietomis, kliūtimis ir barjerais prieš pradedant ALFA RUN bėgimą.
 7. Vykdyti visus organizatoriaus ir prižiūrėtojų nurodymus net ir tuo atveju, jei jie galimai prieštarauja sutarties nuostatoms.
 8. Jam yra žinoma, jog greitoji medicinos pagalba ALFA RUN bėgimo metu šalia ALFA RUN bėgimo trasos budės, o, įvykus nelaimingam atsitikimui, atvyks bendrąja Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
 9. Registruodamasis dalyvis patvirtina, kad supranta, jog dalyvavimas renginyje yra susijęs su dideliu žmogaus fizinių galimybių išbandymu, taip pat patvirtina, kad yra pasitikrinęs sveikatą, laikosi Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytų sveikatos pasitikrinimo reikalavimų bei organizatorių ar kitų asmenų prašomas pateiks tai patvirtinančią sveikatos būklės pažymą. 
 10. Dalyvis supranta ir patvirtina, kad organizatoriai neatsako ir neatlygins dalyvio sveikatai ar gyvybei padarytos žalos. Visa rizika ir atsakomybė dėl dalyvio sveikatos sutrikimų, sužalojimų ir nelaimingų atsitikimų, atsiradusių dalyvaujant renginyje tenka tik dalyviui. Tėvai (globėjai) prisiima visą su dalyvavimu renginyje susijusią, bet kokią riziką (įskaitant ir pavojų sveikatai bei gyvybei) už nepilnamečius ir įsipareigoja dėl to nereikšti renginio organizatoriui jokių pretenzijų.
 11. Dalyvis įsipareigoja turėti priemones, reikalingas ALFA RUN bėgimo metu, įskaitant, bet neapsiribojant, tinkamą aprangą, avalynę ir vaistus, jei vartojančiam vaistus yra leista dalyvauti ALFA RUN bėgime.
 12. Dalyvis supranta, kad ALFA RUN bėgimo trasoje gali būti gyvūnų ir prisiima visas su tuo susijusias galimas rizikas. Pastebėjus laukinius žvėris ar kitus gyvūnus, nedelsiant pranešti organizatoriui ir susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kuriais laukinis žvėris ar kitas gyvūnas būtų provokuojamas pulti dalyvius.
 13. Dalyvis pastebėjęs ALFA RUN bėgimo maršrute ir trasoje kliūtis, pavojingas dalyvių ar kitų asmenų gyvybei, įsipareigoja nedelsiant sustoti ir pranešti prižiūrėtojui.
 14. Dalyvis įsipareigoja nešiukšlinti ALFA RUN trasoje, nedegti ugnies ir neniokoti gamtos, norint įveikti kliūtis, negadinti trasos inventoriaus ir prisiimti visą teisės aktų numatytą atsakomybę už savo veiksmus bei atlyginti organizatoriui žalą, padarytą ALFA RUN bėgimo kliūtims, gamtai ir(ar) inventoriui.
 15. ALFA RUN bėgimo metu draudžiama ALFA RUN bėgimo trasoje ir aikštėje paleisti vienus bėgioti ar palikti be priežiūros gyvūnus.
 16. Susipažinti su ALFA RUN bėgimo maršrutu ir trasa, pavojingomis vietomis, kliūtimis ir barjerais prieš pradedant ALFA RUN bėgimą.

ORGANIZATORIAUS PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖS

 1. Paruošti ALFA RUN trasą ir kliūtis.
 2. Registruoti dalyvius, pagaminti ir išduodi kontrolines apyrankes ir dalyvių numerius, (bėgantiems su laiko fiksavimo prietaisu) ALFA RUN bėgimo dieną.
 3. Dalyvius, įveikusius ALFA RUN bėgimo trasą, organizatorius apdovanoja medaliu ir rėmėjų įsteigtais prizais.
 4. Organizatorius nedelsiant praneša policijai ar kitoms institucijoms apie dalyvio veiksmus, kuriais jis padarė žalos gamtai, laukinei gyvūnijai ar kitiems dalyviams.
 5. Organizatorius neprisiima jokios atsakomybės: už dalyvių sveikatos būklę ir fizinį pasirengimą, vienų dalyvių veiksmus kitų dalyvių atžvilgiu, kitų dalyvių, gyvūnų bei gamtos stichijų ir reiškinių (krentančių medžių, audros ar pan.) padarytos žalos dalyvių sveikatai, gyvybei ar turtui; už oro sąlygas; asmeninių saugumo priemonių nenaudojimą; prarastą, dingusį ar sugadintą turtą; kitus aukščiau minimus atvejus.
 6. Organizatorius ar, bet kuris prižiūrėtojas turi teisę, bet kuriuo ALFA RUN bėgimo metu stabdyti arba nutraukti ALFA RUN bėgimą, jei iškilo rimtas pavojus, bet kuriam ALFA RUN bėgimo dalyviui ar visiems dalyviams. Tokiu atveju pinigai už dalyvio mokestį nėra grąžinami.

COVID-19 PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖS 

Organizatoriaus:

 1. Įsipareigoja vykdyti visus LR valdžios nustatytus reikalavimus dėl COVID-19 ALFA RUN bėgime.
 2. Išlaikyti privalomus atstumus tarp dalyvių (jei to reikalaujama).
 3. Dezinfekuoti patalpas ir kliūtis pagal LR valdžios reikalavimus (jei to reikalaujama).
 4. Pasilieka teisę keisti renginio datą dėl Covid-19, jei jis negalėtų vykti nurodytu laiku. Tokiu atveju jūsų registracija būtų perkelta į sekantį ALFA RUN bėgimą.

Dalyvio:

 1. Laikytis saugaus atstumo nuo kitų dalyvių pagal LR valdžios reikalavimus, dėvėti veido kaukę (jei to reikalaujama);
 2. Prisiimti visą su dalyvavimu renginyje susijusią riziką dėl COVID-19  (pavojų sveikatai bei gyvybei) ir įsipareigoja dėl to nereikšti renginio organizatoriui jokių pretenzijų.

ORGANIZATORIAUS REKVIZITAI

VšĮ “ALFA CENTRAS”, 
Įmonės kodas: 303108589, 
Registracijos adresas: Marijampolės sav. Geležinių k. Sodžiaus g. 22, Lietuva.
Paysera a.s. LT933500010002504354

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

ALFA RUN dalyvis patvirtina, kad yra susipažinęs su asmens privatumo politika: https://www.alfarun.lt/privatumo-politika/

Su organizatoriumi ALFA RUN bėgimo klausimais galima susisiekti šiais kontaktais: telefonu +370 658 53003, el. paštu: info@alfarun.lt .

Contact

KONTAKTAI/VIETA

Renginio vieta

Pamaraziai, Marijampolio sen.,
Vilniaus raj., LT–13244

Rask kelią iki mūsų žemėlapyje.

+370 658 53003

© VšĮ „Alfa centras” 2023. Visos teisės saugomos. Draudžiama kopijuoti ar platinti svetainės turinį.

Contact